Kadernota marketingbeleid Belevend Beek

Het fundament voor een goed marketingbeleid vormen de kernwaarden en krachten van de gemeente. Kernwaarden positioneren de gemeente ten opzichte van andere gemeenten. Vanuit de eigen strategische visie en missie komen we tot drie kernwaardes voor de gemeente/gemeenschap Beek: Ondernemend Beek, Veelzijdig Beek en Vitaal Beek.

De gemeente Beek biedt haar inwoners een goede en prettige woon- en leefomgeving, met veel aandacht voor de fysieke omgeving (de openbare ruimte en de voorzieningen), de soci-ale omgeving (de mensen en hoe men met elkaar omgaat), veiligheid en het voorkomen van overlast. Om de leefbaarheid en het hoge voorzieningenniveau op peil te houden, voor onze huidige maar ook voor nieuwe inwoners en ondernemers, dient Beek ook in economische zin in ontwikkeling te blijven. Een economisch krachtige gemeente biedt de basis voor een evenwichtige bevolkingssamenstelling, maar daarmee ook het fundament om de voorzienin-gen en sociale cohesie in alle Beekse kernen op peil te houden.

In de strategische toekomstvisie van de gemeente Beek “Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg” beschrijft in hoofdlijnen de ambities en speerpunten van beleid.

Er staan drie ambities centraal:
1. Beek wil een ondernemende gemeente zijn;
2. Waar men aangenaam kan wonen en leven en;
3. Die dienstverlenend en actief naar haar inwoners is.

Met onze toekomstvisie dagen wij onze bewoners en ondernemers uit om initiatieven te ont-plooien die deze ambities ondersteunen, nader invullen en mogelijk maken. Onderne-merschap in de meest brede zin van het woord zal worden gestimuleerd als bijdrage aan een ondernemende, veelzijdige en vitale gemeente. Deze toekomstvisie is voor de gemeen-te leidend bij het ontwikkelen van beleid en bij het nemen van tal van dagelijkse beslissin-gen.

Het fundament voor een goed marketingbeleid vormen de kernwaarden en krachten van de gemeente. Kernwaarden positioneren de gemeente ten opzichte van andere gemeenten. Vanuit de eigen strategische visie en missie komen we tot drie kernwaardes voor de gemeente/gemeenschap Beek: Ondernemend Beek, Veelzijdig Beek en Vitaal Beek.

Binnen de benoemde kernwaardes bestaan krachten, ofwel unique selling points (usp’s), als bestaande elementen die de moeite waard zijn om uit te dragen.

Ondernemend Beek
In Beek is bedrijvigheid en variatie aan bedrijvigheid groot. Zowel in schaal als in aanbod. De kleinschalige ondernemers die dicht bij hun klanten staan worden als kracht naar voren ge-bracht. Het grote winkelcentrum Makado ook. Daarnaast heeft Beek meerdere bedrijventer-reinen. De gemeente voert actief beleid op het activeren van ondernemerschap. Ook dit kan als kracht aangeduid worden en draagt er aan bij dat Beek als werkgelegenheidszone voor de omliggende gemeenten kan gelden. Daarnaast is de bereikbaarheid van de winkels en bedrijven een groot voordeel.

Veelzijdig Beek
Beek wordt ervaren als een veelzijdig dorp met stadse voorzieningen en activiteiten. De unieke elementen van Beek bestaan uit een breed aanbod van evenementen, horeca en cul-tuur(historie).

Vitaal Beek
Wonen in het groen en een hoog niveau van voorzieningen voor jong tot oud dichtbij. Beek kent een prachtig groen buitengebied dat zich leent voor diverse vormen van recreatie, zoals wandelen en fietsen. Met Sportlandgoed De Haamen heeft Beek een unieke accommodatie binnen haar gemeentegrenzen om te bewegen, ontmoeten en recreëren, gericht op alle doelgroepen. Het brede verenigingsaanbod maakt het voor alle inwoners, van jong tot oud, mogelijk om actief te participeren in de samenleving.

Applaus Projecten is in de persoon van Maurice de Lange doorlopend projectmanager voor de promotiecampagne Belevend Beek en vanaf het najaar 2016 en 2017 aangesteld als projectmanager marketing. Hierbij komt het promotie- en evenementenbeleid integraal aan de orde en wordt de gemeente Beek geprofileerd binnen en buiten de gemeente.